Svetovalec za kemikalije

KDO POTREBUJE SVETOVALCA ZA KEMIKALIJE?
Kdor želi pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij  v skladu z 44. členom Zakona o kemikalijah.

Izrazoslovje:
Proizvodnja je pridobivanje, izdelava in dodelovanje, obdelovanje, predelovanje, polnjenje, pretakanje, mešanje kemikalij, v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali biološkimi procesi in postopki, pa tudi prevažanje znotraj proizvodne enote.

Proizvajalec je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s prejšnjo točko proizvaja ali pridobiva kemikalijo, pa tudi vsakdo, kdor jo dodeluje, pakira, prepakira ali spremeni njeno ime za nadaljnjo uporabo.

Skladiščenje je hramba kemikalij za namene proizvodnje, prometa, uporabe ali drugih  dejavnosti.
Promet je uvoz, prodaja oziroma vsakršna prepustitev tretjemu.
Pri tem je uvoz vsak vnos kemikalije na carinsko območje Evropskih skupnosti, ne  glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za  to kemikalijo, razen tranzita čez carinsko območje.

Zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali vnaša v Republiko Slovenijo kemikalijo ali proizvod, ki je predmet obravnave tega zakona in ima določene obveze po tem zakonu v zvezi s sporočanjem.

KONTAKT

Več: http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/dovoljenje_za_opravljanje_dejavnosti/