Otipno opozorilo

Otipno opozorilo je namenjeno slepim in slabovidnim, saj izbočen trikotnik opozarja uporabnika, da izdelek vsebuje kemikalije z nevarnimi lastnostmi.

Nalepke so izdelane v skladu s standardom SIST EN ISO 11683:1998, ki je istoveten s standardom EN ISO 11683:1997.

Če so snovi ali zmesi namenjene za splošno uporabo in razvrščene glede na naslednje vrste nevarnosti v spodnji tabeli, je potrebno namestiti otipno opozorilo:

Razvrstitev nevarnosti Otipno opozorilo
Akutna strupenost (Kategorije 1 do 4)  
STOT enkratna izpostavljenost (kategorije 1 in 2)
STOT ponavljajoča se izpostavljenost (kategorije 1 in 2)
Jedkost za kožo (kategorije 1A, 1B in 1C)
Povzročanje preobčutljivosti dihal (kategorije 1)
Nevarnost za vdihavanje (kategorije 1)*
Ne velja za aerosole ali če je posoda zatesnjena zapečatenim zapiralom za razprševanje.
Nevarnost za vdihavanje (kategorije 1)
Mutagenost za zarodne celice (kategorije 2)
Rakotvornost (kategorije 2)
Strupenost za razmnoževanje (kategorije 2)
Vnetljivi plini (kategorije 1 in 2)
Vnetljive tekočine (kategorije 1 in 2)
Vnetljive trdne snovi (kategorije 1 in 2)

*Ta določba se ne uporablja za aerosole, ki so razvrščeni in označeni le kot „vnetljivi aerosoli, kategorija 1“ ali „vnetljivi aerosoli, kategorija 2“. Prav tako se ne uporablja za prenosne plinske posode.

Dolžina tega enakokrakega trikotnika je 18 mm. Dobava je na rolah namenjena ročnemu ali strojnemu nanosu.

NAKUP